Legislatie

Legislatia pentru apararea impotriva incendiilor si pentru sanatatea si securitatea in munca

 
ImgResp

APARAREA IMPOTRIVA INCENDIILOR - P.S.I.

- Legea nr. 307/2006 privind apararea împotriva incendiilor;
- Legea nr. 481/2004 privind protectia civila, modificata si completata prin Legea nr. 212/2006;
- Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare împotriva incendiilor;
- Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor în domeniul situatiilor de urgenta, modificat si completat de Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 786/2005;
- Hotarare Nr. 1489/2004 - organizarea si functionarea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta
- Hotarare Nr. 1490/2004 - aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a organigramei Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta
- Hotarare Nr. 1491/2004 - aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgenta
Hotarare Nr. 1492/2004 - principiile de organizare, functionarea si atributiile serviciilor de urgenta profesioniste
- Hotarare Nr. 259/2005 - infiintarea si stabilirea atributiilor Centrului National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila
- Hotarare nr. 547/2005 - aprobarea Strategiei nationale de protectie civila
- Hotarare nr. 1514/2005 - modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a organigramei Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta
- HGR 1648/2006 - modificarea anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a organigramei Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta
- Ordonanta Nr. 88/2001 - infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta
- Ordonanta de Urgenta Nr. 21/2004 - Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta
- Ordonanta de Urgenta Nr. 25/2004 - modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 88/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta
- Legea Nr. 363/2002 - aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 88/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta
- Legea Nr. 329/2004 - aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 88/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta
- Legea Nr. 481/2004 - Protectia Civila
- Legea Nr. 307/2006 - apararea impotriva incendiilor
- Ordin Nr. 360/2004 - aprobarea Criteriilor de performanta privind structura organizatorica si dotarea serviciilor profesioniste pentru situatii de urgenta
- Ordin Nr. 370/2004 - aprobarea structurii-cadru a Regulamentului privind organizarea si functionarea inspectoratelor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, pentru situatii de urgenta
- Regulament din 12/05/2005 - gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale
- Ordin nr. 1134/2006 - aprobarea Regulamentului privind planificarea, pregatirea, organizarea, desfasurarea si conducerea actiunilor de interventie ale serviciilor de urgenta profesioniste
- Ordin Nr. 1184/2006 - aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de evacuare in situatii de urgenta
- Legea Nr. 80/1995 - Statutul cadrelor militare
- Ordin nr.1113 IG/2008 - aprobarea Procedurii de autorizare a persoanelor fizice si juridice care desfasoara activitati de identificare, evaluare si control al riscurilor de incendiu
- Ordinul nr. 1124 IG/2008 - aprobarea Procedurii privind emiterea avizului in vederea autorizarii furnizorilor de formare profesionala in ocupatia de "cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor"
- Ordin nr. 210/2007 - aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendii
- Ordin nr. 483/2008 - organizarea si desfasurarea programelor de pregatire a specialistilor compartimentelor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situatii de urgenta
- Ordin nr. 164//2007 - aprobarea Regulamentului de acordare a brevetului de pompier specialist personalului serviciilor de urgenta profesioniste caruia i-au incetat raporturile de serviciu
- Ordin nr. 163/2007 - aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor
- Ordin nr. 160/2007 - aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfasurare si finalizare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta prestate de serviciile voluntare si private pentru situatii de urgenta
- Ordin nr. 160/2007 - aprobarea Regulamentului privind portul, descrierea, conditiile de acordare si folosire a uniformei,echipamentului de protectie si insemnelor distinctive ale personalului serviciilor pentru situatii de urgenta voluntare/private
- Ordin nr. 158/2007 - aprobarea Criteriilor de performanta privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor private pentru situatii de urgenta
- Ordin nr. 132/2007 - aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a Structurii-cadru a Planului de analiza si acoperire a riscurilor
- Ordin nr. 130/2007 - aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu
- Ordin nr. 106/2007 - aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale si operatorilor economici care au obligatia de a angaja cel putin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor
- H.G.R. nr. 1739/2006 - aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii/autorizarii privind securitatea la incendiu
- Hotarare nr. 1.579/2005 - aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenta voluntare
- Ordin nr. 1474/2006 - aprobarea Regulamentului de planificare, organizare pregatire si desfasurare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta
- Ordin nr. 1436/2006 - aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea activitatii de avizare a normelor si reglementarilor tehnice de aparare impotriva incendiilor, emise de ministere si alte organe ale administratiei publice centrale
Ordin nr. 1433/2006 - aprobarea tarifelor pentru eliberarea avizelor si autorizatiilor de securitate la incendiu si protectie civila
- Ordin pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta - abroga - D.G.P.S.I. - 002
- Ordin pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de incarcari electrostatice - D.G.P.S.I.-004
- Ordin Nr. 373/2002 - aprobarea Statutului-cadru al organismului national de standardizare
- Ordin Nr. 542/2003 - aprobarea Metodologiei privind initierea, programarea, achizitia, elaborarea, avizarea, aprobarea si valorificarea reglementarilor tehnice si a rezultatelor activitatilor specifice in constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat
- Ordin Nr. 47/1203/509/2003 - aprobarea Procedurii de emitere a avizului in vederea autorizarii executarii constructiilor amplasate in vecinatatea obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol si gaze naturale
- Ordin nr. 463/2004 - modificarea Prescriptiei tehnice PT C 4/2-2003, editia 1, "Ghid pentru proiectarea, construirea, montarea si repararea recipientelor metalice stabile sub presiune", aprobata prin Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 334/2003
- Ordin Nr. 1410/2004 - completarea art. 2 din Metodologia privind initierea, programarea, achizitia, elaborarea, avizarea, aprobarea si valorificarea reglementarilor tehnice si a rezultatelor activitatilor specifice in constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat, aprobata prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 542/2003
- Ordin privind aprobarea Listei standardelor romane care adopta standarde europene armonizate referitoare la echipamente si sisteme protectoare destinate utilizarii in atmosfere potential explozive
- Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoasterea si desemnarea laboratoarelor de incercari, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizeaza evaluarea conformitatii echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizarii in atmosfere potential explozive
- Ordonanta de Urgenta Nr. 75/2004 - modificarea si completarea Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice
- Anexa Ordin 1822/2004 - Regulament din 07/10/2004 - clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc
- Ordin Nr. 713/2004 - modificarea unor prevederi din anexa nr. 1 "Norme tehnice pentru proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale" la Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 58/2004 pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale
- Ordin Nr. 720/2004 - aprobarea Listei organismelor recunoscute care efectueaza evaluarea conformitatii echipamentelor sub presiune
- Ordin Nr. 2132/2004 - aprobarea Listei standardelor romane care transpun standarde europene armonizate si a specificatiilor tehnice recunoscute in domeniul produselor pentru constructii
- Ordin Nr. 2134/460/2004 - aprobarea Procedurii de desemnare a organismelor pentru atestarea conformitatii produselor pentru constructii
- Ordin Nr. 806/2004 - modificarea Ordinelor: 1.507/1996, 113/2001, 371/2002, 40/2003, 322/2003, 58/2004 si 115/2004
- Ordonanta Nr. 19/2005 - modificarea art. 4 din Legeaa nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor
- Ordin nr. 254/2005 - aprobarea Listei cuprinzand organismele recunoscute in domeniul produselor pentru constructii
- Anexa Ordin nr 254/2005 - Lista organismelor recunoscute in domeniul produselor pentru constructii
- Ordin nr. 270/2005 - aprobarea Procedurii de evaluare si desemnare a organismelor autorizate sa elibereze agremente tehnice europene pentru produse pentru constructii
- Ordin Nr. 718/2005 - aprobarea Criteriilor de performanta privind structura organizatorica si dotarea serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta
- Ordin nr. 195/2007 - modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 718/2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind structura organizatorica si dotarea serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta
- Procedura din 22/02/2005 de evaluare si desemnare a organismelor autorizate sa elibereze agremente tehnice europene pentru produse pentru constructii
- Ordin nr. 271/2005 - aprobarea Procedurii de recunoastere a specificatiilor tehnice nationale in domeniul produselor pentru constructii
- Procedura din 22/02/2005 de recunoastere a specificatiilor tehnice nationale in domeniul produselor pentru constructii
- Ordin Nr. 607/2005 - aprobarea Metodologiei de control privind supravegherea pietei produselor pentru constructii cu rol in satisfacerea cerintei de securitate la incendiu
- Ordin nr. 1134/2006 - aprobarea Regulamentului privind planificarea, pregatirea, organizarea, desfasurarea si conducerea actiunilor de interventie ale serviciilor de urgenta profesioniste
- Normativ din 27/06/1997 - Normativ experimental pentru proiectarea si executarea sistemelor de distributie a gazelor naturale cu conducte din polietilena Indicativ I.6. PE-97
- Normativ din 08/07/2004 - elaborarea planurilor de aparare in cazul producerii unui dezastru provocat de seisme si/sau alunecari de teren
- Normativ din 05/06/2006 - asigurarea indeplinirii cerintelor privind siguranta in exploatare si securitatea la incendiu pentru instalatiile care produc sau utilizeaza acetilena
- Regulament din 22/03/2004 - acordarea licentei provizorii in sectorul gazelor naturale
- Regulament din 22/10/2004 - autorizarea si verificarea persoanelor fizice care desfasoara activitati de proiectare, executie si exploatare in sectorul gazelor naturale
- Regulament privind atestarea conformitatii produselor pentru constructii
- Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea cladirilor de locuit si social-culturale
- Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea instalatiilor de apa si canalizare
- Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea instalatiilor electrice
- Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea instalatiilor termice, conditionarea aerului, gaze
- Reglementari tehnice privind verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii
- PROTOCOL privind pregatirea in domeniul protectiei civile a copiilor, elevilor si studentilor din invatamantul national preuniversitar si superior
- Legea nr. 159/2007 - modificarea Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice
- Ordin nr. 269/2008 - modificarea si completarea Regulamentului privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.822/2004 si Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 394/2004
 

SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA


- Codul Muncii - Legea 53/2003 in vigoare din 22 decembrie 2005
- Legea nr. 319/2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca, protectia muncii
- Norme metodologice de aplicare Legea 319/2006
- Legea nr. 245/2004 - securitatea generala a produselor
- Legea nr. 240/2004 - raspunderea producatorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte
- Legea nr. 25/2004 - aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca
- Legea nr. 436/200 - aprobarea OUG nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca
- Legea nr. 202/2002 - egalitatea de sanse intre femei si barbati
- Legea nr. 320/2001 - aprobarea OUG nr. 137/1999 privind modificarea si completarea Legii nr. 108/1999 pentru înfiintarea si organizarea Inspectiei Muncii
- Legea nr. 177/2000 - modificarea si completarea Legii Protectiei Muncii nr.90/1996
- Legea 155/2000 - aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2000 privind ratificarea unor conventii adoptate de Organizatia Internationala a Muncii
- Legea nr. 130/1999 - masuri de protectie pentru persoanele incadrate in munca
- Legea nr. 108/1999 - infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 740 din 10 octombrie 2002
- Legea nr. 90/1996 - Legea Protectiei Muncii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 47 din 29 ianuarie 2001
- Legea nr. 31/1991 - stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore/zi pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite, vatamatoare, grele sau periculoase
- Legea nr. 360/2003 - regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase
- Legea nr. 451/2001 - aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase
- Legea nr. 426/2001 - aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor
- Legea nr. 99/2001 - aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 173/1999 privind suportarea de la bugetul de stat a cheltuielilor de ecologizare a procesului de reciclare a deseurilor
- Legea nr. 126/1995 - regimul materiilor explozive
 

Hotarari Guvern Protectia Muncii

- H. G. 600/2007 - protectia tinerilor la locul de munca
- H. G. 1218/2006 - stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici
- H. G. 1146/2006 - cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca
- H. G. 1136/2006 - cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice
- H. G. 1135/2006 - cerintele minime de securitate si sanatate in munca la bordul navelor de pescuit
- H. G. 1093/2006 - stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca
- H. G. 1092/2006 - protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca
- H. G. 1091/2006 - cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca
- H. G. 1058/2006 - cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive
- H. G. 1051/2006 - cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare
- H. G. 1050/2006 - cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de foraj
- H. G. 1049/2006 - cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de suprafata sau subteran
- H. G. 1048/2006 - cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca
- H. G. 1028/2006 - cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare
- H. G. 1007/2006 - cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la asistenta medicala la bordul navelor
- H. G. 971/2006 - cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca
- H. G. 300/2006 - cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile
- H. G. 1876/2005 - cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii
- H. G. 752/2004 - stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piata a echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizarii in atmosfere potential explozive
- H. G. 493/2006 - cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot
- H. G. 1875/2005 - protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest
- H. G. 809/2005 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 115/2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata
Copyright © 2014 RIVERTRADE - Webdesign by  Dezvoltare pagini web cluj - bucuresti
Legislatie incendii, SSM si PSI– River Trade